TRABALLAR NA UE

Profesionais UE

A Unión Europea conta na súa organización con máis de 40.000 postos de traballo: desde xuristas e economistas ata interpretes e tradutores, pasando por expertos en política e comunicación.

Neste ambiente de traballo internacional e multicultural, a estimulación e a esixencia son constantes, favorecéndose os perfís transversais: a UE busca candidatos de todas as traxectorias profesionais que queiran construír unha carreira profesional heteroxénea onde sacar o máximo partido ás competencias lingüísticas e persoais. Ademais, estes postos de traballo ven recompensados cun soldo competitivo, unha mobilidade laboral interna dentro dos Institucións e a posibilidade de contribuír ao futuro de Europa.

A European Personnel Selection Office ( EPSO) é o organismo de selección de persoal da Unión Europea e o encargado de realizar a maioría dos procesos para a captación dos seus profesionais.

Que teño que facer para traballar na Unión Europea?

En primeiro lugar, a Unión Europea segmenta a súa contratación de persoal en dous grupos: persoal autónomo (freelance) e persoal contratado. Dentro do persoal contratado, hai varios tipos contratos. Todos eles deben cumprir as condicións xerais de admisión. Principalmente, destacan dous: contratos por tempo indefinido e de duración determinada.

Para cada un deles séguese un proceso de selección distinto:

POR TEMPO INDEFINIDO (FUNCIONARIOS)

Hai tres categorías:

#AD - ADMINISTRADOR

Adoitan desenvolver as funcións de elaboración de políticas, a aplicación da lexislación da UE e de labores de análises ou asesoramento.

Os seus principais ámbitos de traballo son: o dereito, as finanzas, a economía, a comunicación e a ciencia. Os tradutores e os intérpretes tamén son contratados como administradores.

O grao mínimo de acceso é o #AD5 e esixe unha titulación universitaria.

#AST - ASISTENTE

Son os encargados das tarefas de execución ou técnicas en materia de administración, finanzas, aplicación ou elaboración de políticas, finanzas, etc.

O grao mínimo de acceso é o #AST1, o que esixe un título de ensino secundario.

#ASTSC - ASISTENTE SECRETARIO

Son os encargados das tarefas de oficina ou apoio administrativo nas institucións da UE.

O grao mínimo de acceso é o # ASTSC1, o que require un título de ensino postsecundario de polo menos un ano e que teña relación directa coas funcións para desenvolver, ou un título de ensino secundario seguido de, polo menos, tres anos de experiencia profesional relacionada coas funcións, relacionadas coa natureza das funcións.

DE DURACIÓN DETERMINADA (AXENTES CONTRACTUAIS)

#CAST

 • Que?

  Este tipo de procesos de selección adoitan conlevar a realización de tarefas auxiliares e administrativas cando existe unha falta de funcionarios.

 • Canto tempo?

  O período mínimo é 6 a 12 meses e, nalgúns organismos, é posible transformar esta situación nun contrato de duración indeterminada.

 • Candidatura?

  O acceso ao #CAST prodúcese tras superar un proceso de selección e acceder a unha lista de candidatos de EPSO.

  Este proceso de selección pode incluír a preselección por presentación de CVs ou incluír probas escritas, orais ou prácticas relacionadas coa materia que deberán desenvolver.

Información práctica

CONDICIÓNS DE ADMISIÓN

O primeiro a ter en conta para presentarse a un proceso de selección na Unión Europea é o cumprimento das súas condicións de admisión. En xeral:

 • cidadanía dun Estado membro da UE, con plena posesión dos dereitos que esta situación recoñece;
 • e posuír un coñecemento profundo dunha das linguas oficiais da UE (nivel C1) e un coñecemento satisfactorio (nivel B2) dunha segunda lingua oficial. No caso de tradutores e intérpretes, estes niveis pasan a ser C2 e C1, respectivamente.

A partir de aquí, existen unha serie de requisitos específicos sobre cualificacións académicas e experiencia profesional que se establecen en cada unha das convocatorias publicadas por EPSO. A titulación mínima requirida é a de estudos secundarios, coa que é posible acceder a unha carreira profesional na Unión Europea.