Política de privacidade

 1. Introdución e definicións

  A través da aceptación desta cláusula, vostede acepta expresamente a Política de Privacidade de YEPSO SOLUTIONS como PERSOA USUARIA de calquera dos medios, servizos e/ou produtos, xa sexan gratuítos ou de pago, que consisten no acceso a diferentes informacións contidos, programas, apps, tendas, sitios web de ‘e- commerce’, vídeo baixo demanda ou similares (en diante, < b>“produtos Yepso!” b>) que  YEPSO SOLUTIONS pon ao dispor da PERSOA USUARIA a través da súa páxina web “ yepso.eu” (en diante, a Web).

  Para o correcto entendemento desta Política de Privacidade e as Condicións dos produtos Yepso!, realízanse as seguintes definicións:

  • PERSOA USUARIA será aquela persoa física ou xurídica que acceda e/ou use calquera dos produtos Yepso! por calquera medio sen necesidade de rexistrarse. Mediante a aceptación desta cláusula, a PERSOA USUARIA acepta a Política de Privacidade e as Condicións dos produtos Yepso!, reflectidas no presente documento.

  • PRODUTOS YEPSO!, abarcan servizos, produtos e accións promocionais, xa sexan gratuítos ou de pago, que consisten no acceso a diferentes informacións, contidos, sesións de formación presenciais, materiais de formación a distancia (paquetes de test, e- books, webinars), sesións de formación a distancia (por exemplo, o plan “Vía Yepso!”), comunicacións comerciais, programas, aplicacións, tendas, sitios web, vídeo baixo demanda ou similares.

 2. A Política de Privacidade dos PRODUTOS YEPSO! é de aplicación a:

  • A navegación como PERSOA USUARIA que se realice sobre calquera páxina web de YEPSO SOLUTIONS ou aplicación móbil de Yepso! (en diante, nome comercial de YEPSO SOLUTIONS).
  • O acceso como PERSOA USUARIA a calquera dos contidos a través de calquera outro medio ou produtos Yepso!.
  • A navegación que se poida realizar desde calquera dispositivo desde o que se permita o acceso aos contidos ou aos produtos Yepso!, como ordenadores, televisión dixital, ‘Smart Tv’ s’, PDA, Tabletas, ‘ iPad’, ‘iPhone’, teléfonos móbiles, ‘ Smartphones’, subscricións vía RRSS ou calquera outro medio de acceso aos contidos postos a disposición na internet. .
  • A navegación e goce dos produtos Yepso! que se realice desde calquera parte do mundo, xa se trate de Servizos situados en YEPSO SOLUTIONS de acceso ou situados noutro país.
 3. Cumprimento da normativa vixente

  YEPSO SOLUTIONS, ao estar situado en España, está sometido ao cumprimento da normativa española e europea en materia de protección de datos e servizos da sociedade da información.

  Por tanto, YEPSO SOLUTIONS garante en todo momento o íntegro e pleno cumprimento das obrigacións dispostas pola normativa de protección de datos e de servizos da sociedade da información, así como por calquera outra Lei ou norma que complemente ou substitúa ás anteriores.

 4. Responsable do Tratamento

  Os datos persoais solicitados a través dos produtos Yepso!, serán incorporados a un ficheiro responsabilidade de YEPSO SOLUTIONS, S.L., con domicilio en Lugar de Aveal, 9 - 15638 Vilarmaior, A Coruña, con número de C.I. F: B-70578422, inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña no tomo 3.673, folio 160, sección Xeral, folla C-57.968, inscrición 1.

  YEPSO SOLUTIONS, designou voluntariamente un Delegado de Protección de Datos a través do cal a PERSOA USUARIA poderá expor queixas, reclamacións e suxerencias relativas ao tratamento dos seus datos persoais, así como exercer os seus dereitos. Para iso, a PERSOA USUARIA poderá dirixirse á seguinte dirección de correo electrónico: info@yepso.eu...

 5. Finalidades do tratamento dos datos persoais das PERSOAS USUARIAS

  Os datos facilitados pola PERSOA USUARIA dos produtos Yepso! son utilizados con diversas finalidades que se enumeran a continuación: :

  • Facilitar un Servizo ou produto personalizado para a PERSOA USUARIA, adecuando devanditos produtos ou servizos ao seu perfil persoal, xeográfico, así como ás súas preferencias e gustos.
  • Definir tipoloxías, segmentacións e perfís de PERSOAS USUARIAS, así como prestar, xestionar, administrar, ampliar e mellorar os servizos e/ou contidos ofrecidos nos produtos Yepso!, mediante a análise da utilización dos produtos e servizos por parte das PERSOAS USUARIAS.
  • Mostrar información editorial ou comercial especificamente deseñada para o perfil inferido en función do uso dos produtos Yepso! por parte do PERSOA USUARIA, tanto en servizos propios como en servizos de terceiros, pertencentes a calquera dos sectores, cos que YEPSO SOLUTIONS chegue a acordos. Devandito perfil tamén poderá ser inferido en función da localización xeográfica do dispositivo ou terminal desde que utiliza os produtos Yepso!; con todo, sempre se lle solicitará unha autorización previa e específica para poder tratar dita información.
  • Deseñar novos produtos e servizos que poidan resultar do seu interese.
  • Xestionar as incidencias e o mantemento de produtos Yepso!.

  Para cada unha das finalidades previstas, a PERSOA USUARIA dará o seu consentimento explícito, inequívoco, informado e verificable.

 6. Tipos de datos recollidos a través dos produtos Yepso!

  YEPSO SOLUTIONS recollerá datos da PERSOA USUARIA a través do uso dos produtos Yepso!.

  Estes datos estarán vinculados principalmente á dirección IP desde a que accede aos Produtos Yepso! ou a un código de PERSOA USUARIA asignado de forma unilateral por YEPSO SOLUTIONS. Estes datos poderán ser considerados como datos persoais na medida en que permitan identificarlle ou facerlle identificable.

  A PERSOA USUARIA dará o seu consentimento explícito, inequívoco, informado e verificable para a vinculación dos seus datos á información. Poderá exercer o seu dereitos ARCO (acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad e limitación) en todo momento.

  YEPSO SOLUTIONS poderá vincular aos devanditos datos a seguinte información:

  • Datos de uso e navegación. A efectos estatísticos e publicitarios, de control do uso das nosas páxinas, de control do acceso a servizos de terceiros a través de Produtos Yepso! e de mellorar o coñecemento sobre os intereses da PERSOA USUARIA, recolleranse datos de uso e navegación relativos acerca de que produto ou servizo utiliza a PERSOA USUARIA, como o utiliza, cando, que tipo de PERSOA USUARIA é, ou se accede a un anuncio publicitario mostrado en calquera dos Produtos Yepso!.
  • Intereses e o perfil da PERSOA USUARIA inferidos da navegación ou uso que faga dos Produtos Yepso!, así como información sobre o dispositivo de acceso, o modelo de equipo, a versión do sistema operativo, os identificadores únicos do dispositivo ou da conexión, datos sobre a rede móbil, así como fallos, actividade do sistema, axustes do hardware, tipo de navegador, idioma do navegador, data e hora de solicitude de conexión, URL de referencia, cookies e outros dispositivos de almacenamento e recuperación de datos en equipos terminais (tal e como se explica na POLÍTICA DE COOKIES), que permiten identificar o navegador e dispositivo da PERSOA USUARIA, así como facer estudos analíticos e mostrar información personalizada en función do resultado dos devanditos estudos, tanto en servizos propios como alleos. O rexistro en calquera dos Produtos Yepso! implica a aceptación expresa e sen reservas de a POLÍTICA DE COOKIES.
  • Os Produtos Yepso! tamén utilizan tecnoloxías de identificación e seguimento de PERSOAS USUARIAS, por exemplo, imaxes diminutas e transparentes inseres en páxinas web e aplicacións. Cando a PERSOA USUARIA accede a un destes contidos, as imaxes descárganse no seu dispositivo e permiten coñecer que a PERSOA USUARIA accedeu aos produtos Yepso! e recoñecerlle no caso de que acceda de novo. Esta información utilízase para obter estatísticas, realizar estudos analíticos sobre o uso dos seus servizos e produtos por parte das PERSOAS USUARIAS, e mostrar información editorial ou comercial personalizada en función do resultado dos devanditos estudos, tanto en servizos propios como alleos.
  • Os Produtos Yepso! tamén poden ofrecer ligazóns a servizos de terceiros que estean marcados mediante un código para que devanditos terceiros poidan recoñecer que esa PERSOA USUARIA procede de YEPSO SOLUTIONS.
  • Información sobre o territorio desde o que se orixina a conexión aos Produtos Yepso!, para personalizar os devanditos servizos e, no seu caso, verificar a dispoñibilidade dos dereitos de visualización de determinados contidos audiovisuais.
 7. Datos compartidos con terceiros

  As comunicacións da PERSOA USUARIA a través da Web con calquera outra parte que non sexa YEPSO SOLUTIONS é unicamente entre PERSOA USUARIA e terceiros.  YEPSO SOLUTIONS non será responsable de ningún aspecto das devanditas comunicacións.

  En calquera caso, YEPSO SOLUTIONS non cederá os datos persoais das PERSOAS USUARIAS a ningún terceiro sen unha base xurídica que lexitime este tratamento.

  Para a medición do uso dos produtos Yepso!, YEPSO SOLUTIONS utiliza provedores externos que utilizan Cookies para realizar estudos analíticos do uso dos Produtos Yepso!.

  A PERSOA USUARIA poderá consultar a POLÍTICA DE COOKIES en todo momento.

 8. Menores de idade

  Os menores de 14 anos non deberán utilizar os produtos Yepso! sen consentimento dos seus pais ou titores.

  No caso de que YEPSO SOLUTIONS detecte PERSOAS USUARIAS que puidesen ser menores de 14 anos, resérvase o dereito para solicitarlle unha copia do seu DNI ou documento equivalente, ou, no seu caso, a autorización dos seus pais ou titores.

 9. Dereitos das PERSOAS USUARIAS

  A PERSOA USUARIA poderá exercer o dereitos ARCO, isto é, de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidade e limitación, dirixíndose a YEPSO SOLUTIONS, a través de correo postal a domicilio de YEPSO SOLUTIONS, acreditando a súa identidade cunha copia escaneada do seu DNI ou documento equivalente, e especificando o dereito que desexa exercer. Recoméndase que a PERSOA USUARIA facilite toda a información sobre os produtos Yepso! que utiliza ou utilizou para poder atender adecuadamente a súa solicitude.

  A PERSOA USUARIA terá dereito a formular unha queixa ou reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos e ante o Delegado de Protección de Datos de YEPSO SOLUTIONS (info@yepso.eu).

 10. Prazo de conservación dos datos

  Os datos persoais da PERSOA USUARIA serán tratados de forma activa mentres ostente a condición de PERSOA USUARIA dos produtos Yepso!; é dicir, mentres non exerza o seu dereito de supresión .

  En caso de exercer o seu dereito de supresión, os seus datos serán bloqueados e conservados de forma restrinxida ao dispor das autoridades competentes durante un prazo de 5 anos para atender ás posibles responsabilidades nadas do tratamento.

 11. Lexitimación para o tratamento dos datos

  A base xurídica que lexitima os tratamentos indicados é o interese lexítimo de YEPSO SOLUTIONS.

POLÍTICA DE COOKIES

ALCANCE DA POLÍTICA DE COOKIES

Esta política será de aplicación ás páxinas web xestionadas pola empresa YEPSO SOLUTIONS.

QUE SON AS COOKIES?

Las Cookies, y otras técnicas similares, son ficheros de texto o imagen que el sitio web al que se accede instala en el equipo o dispositivo (PC, Smartphone, Tablet, etc.) de la PERSONA USUARIA para registrar la actividad de su navegación a través de las páginas y secciones de la Web de YEPSO SOLUTIONS.

Las Cookies se asocian únicamente a un código (ID) que identifica el dispositivo y el navegador que utiliza en cada visita, por lo que no proporcionan referencias que permitan deducir otros datos personales de la PERSONA USUARIA.

¿PARA QUÉ UTILIZAN LAS COOKIES LAS WEBS DE YEPSO SOLUTIONS?

Las Webs de YEPSO SOLUTIONS utilizan Cookies:

 1. con el objetivo de ofrecer a la PERSONA USUARIA contenidos e información más adecuados a sus intereses y facilitar su navegación a través de nuestras páginas.
 2. para registrar las preferencias de la PERSONA USUARIA y proporcionarle un acceso más rápido.
 3. personalizar los servicios que ofrecen las Webs de YEPSO SOLUTIONS, facilitando y ofreciendo a cada PERSONA USUARIA información que es de su interés o que puede ser de su interés, basándose para ello en el uso que realiza de estas Webs.
 4. conocer todos los servicios de YEPSO SOLUTIONS solicitados por las PERSONAS USUARIAS, de forma que podrán facilitar u ofrecer información adecuada a los gustos y preferencias de la PERSONA USUARIA.
 5. Además, la PERSONA USUARIA que se registre, o que inicie sesión y naveguen autenticados por las Webs de YEPSO SOLUTIONS, podrán beneficiarse de unos servicios más personalizados y orientados a su perfil. Esta PERSONA USUARIA autoriza expresamente el uso de la información de registro con esta finalidad, sin perjuicio de su derecho a rechazar o deshabilitar el uso de Cookies. Toda la información será tratada conforme a lo indicado en la Política o Cláusula de Privacidad que haya aceptado la PERSONA USUARIA al registrarse, y conforme a lo indicado en la presente Política de Cookies.

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES HAY EN LAS WEBS DE YEPSO SOLUTIONS Y CUÁLES SON SUS FINALIDADES?

En función de su duración, las Cookies pueden dividirse en:

 • Cookies de sesión: diseñadas para recabar y almacenar datos mientras la PERSONA USUARIA accede a la Web. Almacenan información que solo interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión (p.e. una lista de productos adquiridos).
 • Cookies persistentes: los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie.

En función de quién crea la Cookie se clasifican en:

 • Cookies propias: aquéllas que se envían al equipo terminal de la PERSONA USUARIA desde un equipo o dominio gestionado por YEPSO SOLUTIONS y desde el que se presta el servicio solicitado por la PERSONA USUARIA.
 • Cookies de terceros: aquéllas que se envían al equipo terminal de la PERSONA USUARIA desde un equipo o dominio que no es gestionado por YEPSO SOLUTIONS, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies.

¿QUÉ COOKIES SE PUEDEN INSTALAR EN LAS WEBS YEPSO SOLUTIONS?

El acceso a las Webs de YEPSO SOLUTIONS implica que se puedan instalar las Cookies. La instalación de estas cookies deberá contar siempre con el consentimiento explícito, inequívoco, informado y verificable de la PERSONA USUARIA.

A continuación se detallan las cookies presentes en la Web:

 • Cookies técnicas: aquellas que permiten a la PERSONA USUARIA la navegación a través de la Web y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de vídeos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.

 • Cookies de personalización: permiten a la PERSONA USUARIA acceder al servicio con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal de la PERSONA USUARIA como por ejemplo serían el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.

 • Cookies de análisis: permiten a YEPSO SOLUTIONS, el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.

 • En la actualidad, las Webs YEPSO SOLUTIONS utilizan:

 • Cookies de redes sociales externas: se utilizan para que los visitantes puedan interactuar con el contenido de diferentes plataformas sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.) y que se generen únicamente para los usuarios de dichas redes sociales. Las condiciones de utilización de estas cookies y la información recopilada se regula por la política de privacidad de la plataforma social correspondiente.

  En la actualidad, las Webs YEPSO SOLUTIONS utilizan:

 • Rendimiento: estas Cookies se utilizan para mejorar su experiencia de navegación y optimizar el funcionamiento de nuestros sitios Web. Almacenan configuraciones de servicios para que no tenga que reconfigurarlos cada vez que nos visite.

COMO SE REXEITAN AS COOKIES?

A PERSOA USUARIA ten a opción de permitir, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no seu equipo mediante a configuración das opcións do navegador instalado no seu equipo. Ao desactivar cookies, algúns dos servizos dispoñibles poderían deixar de estar operativos. A forma de deshabilitar as cookies é diferente para cada navegador, pero normalmente pode facerse desde o menú Ferramentas ou Opcións. Tamén pode consultarse o menú de Axuda do navegador onde podes atopar instrucións.

A PERSOA USUARIA poderá en calquera momento elixir que cookies quere que funcionen neste sitio web. Doutra banda, a PERSOA USUARIA, en todo momento, poderá rexeitar a instalación de Cookies a través da configuración do navegador que utilice:

 • Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración. Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.
 • Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada. Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
 • Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de contenido. Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.
 • Safari: Preferencias -> Seguridad. Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.

¿EL USO DE COOKIES AFECTA A LA PROTECCIÓN DE MIS DATOS PERSONALES?

A pesar de que la mayoría de las Cookies son anónimas y no permiten deducir ni obtener la identidad de la PERSONA USUARIA, algunos de los códigos que incluyen sirven para singularizar o individualizar al navegador de su dispositivo, por lo tanto, en estos casos puede ser de aplicación la normativa de protección de datos personales.

Por ello, le informamos de que la información obtenida a través de las Cookies será incorporada en los ficheros de las empresas responsables de las Webs del YEPSO SOLUTIONS, con las finalidades y plazos indicados en la presente Política.

Asimismo, esta información también se incorporará a los ficheros de las empresas proveedoras de las Cookies de Terceros indicadas en el presente documento, siendo tratada con las finalidades indicadas en sus respectivas políticas de privacidad, enlazadas desde este documento.

La base jurídica que legitima estos tratamientos es el consentimiento de la PERSONA USUARIA, prestado con su consentimiento explícito, inequívoco, informado y verificable. En todo momento, podrá ejercer sus derechos ARCO (acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación.

La PERSONA USUARIA podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o ante el Delegado de Protección de Datos de YEPSO SOLUTIONS (info@yepso.eu).

ACTUALIZACIÓNS E CAMBIOS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE / COOKIES:

As Webs de YEPSO SOLUTIONS poden modificar esta Política de Cookies en función de esixencias lexislativas, regulamentarias, ou coa finalidade de adaptar a política ás instrucións ditadas pola Axencia Española de Protección de Datos, por iso aconséllase á PERSOA USUARIA que a visite periodicamente.

A última modificación desas condicións é de XULLO DE 2019.

© YEPSO SOLUTIONS, S.L. Lugar de Aveal, 9 – 15638 Vilarmaior, A Coruña.