Política de privacidade

 1. Introdución e definicións

  A través da aceptación desta cláusula, vostede acepta expresamente a Política de Privacidade de YEPSO SOLUTIONS como PERSOA USUARIA de calquera dos medios, servizos e/ou produtos, xa sexan gratuítos ou de pago, que consisten no acceso a diferentes informacións contidos, programas, apps, tendas, sitios web de ‘e- commerce’, vídeo baixo demanda ou similares (en diante, < b>“produtos Yepso!” b>) que  YEPSO SOLUTIONS pon ao dispor da PERSOA USUARIA a través da súa páxina web “ yepso.eu” (en diante, a Web).

  Para o correcto entendemento desta Política de Privacidade e as Condicións dos produtos Yepso!, realízanse as seguintes definicións:

  • PERSOA USUARIA será aquela persoa física ou xurídica que acceda e/ou use calquera dos produtos Yepso! por calquera medio sen necesidade de rexistrarse. Mediante a aceptación desta cláusula, a PERSOA USUARIA acepta a Política de Privacidade e as Condicións dos produtos Yepso!, reflectidas no presente documento.

  • PRODUTOS YEPSO!, abarcan servizos, produtos e accións promocionais, xa sexan gratuítos ou de pago, que consisten no acceso a diferentes informacións, contidos, sesións de formación presenciais, materiais de formación a distancia (paquetes de test, e- books, webinars), sesións de formación a distancia (por exemplo, o plan “Vía Yepso!”), comunicacións comerciais, programas, aplicacións, tendas, sitios web, vídeo baixo demanda ou similares.

 2. A Política de Privacidade dos PRODUTOS YEPSO! é de aplicación a:

  • A navegación como PERSOA USUARIA que se realice sobre calquera páxina web de YEPSO SOLUTIONS ou aplicación móbil de Yepso! (en diante, nome comercial de YEPSO SOLUTIONS).
  • O acceso como PERSOA USUARIA a calquera dos contidos a través de calquera outro medio ou produtos Yepso!.
  • A navegación que se poida realizar desde calquera dispositivo desde o que se permita o acceso aos contidos ou aos produtos Yepso!, como ordenadores, televisión dixital, ‘Smart Tv’ s’, PDA, Tabletas, ‘ iPad’, ‘iPhone’, teléfonos móbiles, ‘ Smartphones’, subscricións vía RRSS ou calquera outro medio de acceso aos contidos postos a disposición na internet. .
  • A navegación e goce dos produtos Yepso! que se realice desde calquera parte do mundo, xa se trate de Servizos situados en YEPSO SOLUTIONS de acceso ou situados noutro país.
 3. Cumprimento da normativa vixente

  YEPSO SOLUTIONS, ao estar situado en España, está sometido ao cumprimento da normativa española e europea en materia de protección de datos e servizos da sociedade da información.

  Por tanto, YEPSO SOLUTIONS garante en todo momento o íntegro e pleno cumprimento das obrigacións dispostas pola normativa de protección de datos e de servizos da sociedade da información, así como por calquera outra Lei ou norma que complemente ou substitúa ás anteriores.

 4. Responsable do Tratamento

  Os datos persoais solicitados a través dos produtos Yepso!, serán incorporados a un ficheiro responsabilidade de YEPSO SOLUTIONS, S.L., con domicilio en Lugar de Aveal, 9 - 15638 Vilarmaior, A Coruña, con número de C.I. F: B-70578422, inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña no tomo 3.673, folio 160, sección Xeral, folla C-57.968, inscrición 1.

  YEPSO SOLUTIONS, designou voluntariamente un Delegado de Protección de Datos a través do cal a PERSOA USUARIA poderá expor queixas, reclamacións e suxerencias relativas ao tratamento dos seus datos persoais, así como exercer os seus dereitos. Para iso, a PERSOA USUARIA poderá dirixirse á seguinte dirección de correo electrónico: info@yepso.eu...

 5. Finalidades do tratamento dos datos persoais das PERSOAS USUARIAS

  Os datos facilitados pola PERSOA USUARIA dos produtos Yepso! son utilizados con diversas finalidades que se enumeran a continuación: :

  • Facilitar un Servizo ou produto personalizado para a PERSOA USUARIA, adecuando devanditos produtos ou servizos ao seu perfil persoal, xeográfico, así como ás súas preferencias e gustos.
  • Definir tipoloxías, segmentacións e perfís de PERSOAS USUARIAS, así como prestar, xestionar, administrar, ampliar e mellorar os servizos e/ou contidos ofrecidos nos produtos Yepso!, mediante a análise da utilización dos produtos e servizos por parte das PERSOAS USUARIAS.
  • Mostrar información editorial ou comercial especificamente deseñada para o perfil inferido en función do uso dos produtos Yepso! por parte do PERSOA USUARIA, tanto en servizos propios como en servizos de terceiros, pertencentes a calquera dos sectores, cos que YEPSO SOLUTIONS chegue a acordos. Devandito perfil tamén poderá ser inferido en función da localización xeográfica do dispositivo ou terminal desde que utiliza os produtos Yepso!; con todo, sempre se lle solicitará unha autorización previa e específica para poder tratar dita información.
  • Deseñar novos produtos e servizos que poidan resultar do seu interese.
  • Xestionar as incidencias e o mantemento de produtos Yepso!.

  Para cada unha das finalidades previstas, a PERSOA USUARIA dará o seu consentimento explícito, inequívoco, informado e verificable.

 6. Tipos de datos recollidos a través dos produtos Yepso!

  YEPSO SOLUTIONS recollerá datos da PERSOA USUARIA a través do uso dos produtos Yepso!.

  Estes datos estarán vinculados principalmente á dirección IP desde a que accede aos Produtos Yepso! ou a un código de PERSOA USUARIA asignado de forma unilateral por YEPSO SOLUTIONS. Estes datos poderán ser considerados como datos persoais na medida en que permitan identificarlle ou facerlle identificable.

  A PERSOA USUARIA dará o seu consentimento explícito, inequívoco, informado e verificable para a vinculación dos seus datos á información. Poderá exercer o seu dereitos ARCO (acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad e limitación) en todo momento.

  YEPSO SOLUTIONS poderá vincular aos devanditos datos a seguinte información:

  • Datos de uso e navegación. A efectos estatísticos e publicitarios, de control do uso das nosas páxinas, de control do acceso a servizos de terceiros a través de Produtos Yepso! e de mellorar o coñecemento sobre os intereses da PERSOA USUARIA, recolleranse datos de uso e navegación relativos acerca de que produto ou servizo utiliza a PERSOA USUARIA, como o utiliza, cando, que tipo de PERSOA USUARIA é, ou se accede a un anuncio publicitario mostrado en calquera dos Produtos Yepso!.
  • Intereses e o perfil da PERSOA USUARIA inferidos da navegación ou uso que faga dos Produtos Yepso!, así como información sobre o dispositivo de acceso, o modelo de equipo, a versión do sistema operativo, os identificadores únicos do dispositivo ou da conexión, datos sobre a rede móbil, así como fallos, actividade do sistema, axustes do hardware, tipo de navegador, idioma do navegador, data e hora de solicitude de conexión, URL de referencia, cookies e outros dispositivos de almacenamento e recuperación de datos en equipos terminais (tal e como se explica na POLÍTICA DE COOKIES), que permiten identificar o navegador e dispositivo da PERSOA USUARIA, así como facer estudos analíticos e mostrar información personalizada en función do resultado dos devanditos estudos, tanto en servizos propios como alleos. O rexistro en calquera dos Produtos Yepso! implica a aceptación expresa e sen reservas de a POLÍTICA DE COOKIES.
  • Os Produtos Yepso! tamén utilizan tecnoloxías de identificación e seguimento de PERSOAS USUARIAS, por exemplo, imaxes diminutas e transparentes inseres en páxinas web e aplicacións. Cando a PERSOA USUARIA accede a un destes contidos, as imaxes descárganse no seu dispositivo e permiten coñecer que a PERSOA USUARIA accedeu aos produtos Yepso! e recoñecerlle no caso de que acceda de novo. Esta información utilízase para obter estatísticas, realizar estudos analíticos sobre o uso dos seus servizos e produtos por parte das PERSOAS USUARIAS, e mostrar información editorial ou comercial personalizada en función do resultado dos devanditos estudos, tanto en servizos propios como alleos.
  • Os Produtos Yepso! tamén poden ofrecer ligazóns a servizos de terceiros que estean marcados mediante un código para que devanditos terceiros poidan recoñecer que esa PERSOA USUARIA procede de YEPSO SOLUTIONS.
  • Información sobre o territorio desde o que se orixina a conexión aos Produtos Yepso!, para personalizar os devanditos servizos e, no seu caso, verificar a dispoñibilidade dos dereitos de visualización de determinados contidos audiovisuais.
 7. Datos compartidos con terceiros

  As comunicacións da PERSOA USUARIA a través da Web con calquera outra parte que non sexa YEPSO SOLUTIONS é unicamente entre PERSOA USUARIA e terceiros.  YEPSO SOLUTIONS non será responsable de ningún aspecto das devanditas comunicacións.

  En calquera caso, YEPSO SOLUTIONS non cederá os datos persoais das PERSOAS USUARIAS a ningún terceiro sen unha base xurídica que lexitime este tratamento.

  Para a medición do uso dos produtos Yepso!, YEPSO SOLUTIONS utiliza provedores externos que utilizan Cookies para realizar estudos analíticos do uso dos Produtos Yepso!.

  A PERSOA USUARIA poderá consultar a POLÍTICA DE COOKIES en todo momento.

 8. Menores de idade

  Os menores de 14 anos non deberán utilizar os produtos Yepso! sen consentimento dos seus pais ou titores.

  No caso de que YEPSO SOLUTIONS detecte PERSOAS USUARIAS que puidesen ser menores de 14 anos, resérvase o dereito para solicitarlle unha copia do seu DNI ou documento equivalente, ou, no seu caso, a autorización dos seus pais ou titores.

 9. Dereitos das PERSOAS USUARIAS

  A PERSOA USUARIA poderá exercer o dereitos ARCO, isto é, de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidade e limitación, dirixíndose a YEPSO SOLUTIONS, a través de correo postal a domicilio de YEPSO SOLUTIONS, acreditando a súa identidade cunha copia escaneada do seu DNI ou documento equivalente, e especificando o dereito que desexa exercer. Recoméndase que a PERSOA USUARIA facilite toda a información sobre os produtos Yepso! que utiliza ou utilizou para poder atender adecuadamente a súa solicitude.

  A PERSOA USUARIA terá dereito a formular unha queixa ou reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos e ante o Delegado de Protección de Datos de YEPSO SOLUTIONS (info@yepso.eu).

 10. Prazo de conservación dos datos

  Os datos persoais da PERSOA USUARIA serán tratados de forma activa mentres ostente a condición de PERSOA USUARIA dos produtos Yepso!; é dicir, mentres non exerza o seu dereito de supresión .

  En caso de exercer o seu dereito de supresión, os seus datos serán bloqueados e conservados de forma restrinxida ao dispor das autoridades competentes durante un prazo de 5 anos para atender ás posibles responsabilidades nadas do tratamento.

 11. Lexitimación para o tratamento dos datos

  A base xurídica que lexitima os tratamentos indicados é o interese lexítimo de YEPSO SOLUTIONS.

POLÍTICA DE COOKIES

ALCANCE DA POLÍTICA DE COOKIES

Esta política será de aplicación ás páxinas web xestionadas pola empresa YEPSO SOLUTIONS.

QUE SON AS COOKIES?

As Cookies, e outras técnicas similares, son ficheiros de texto ou imaxe que o sitio web ao que se accede instala no equipo ou dispositivo (PC, Smartphone, Tablet, etc.) da PERSOA USUARIA para rexistrar a actividade da súa navegación a través das páxinas e seccións da Web de YEPSO SOLUTIONS.

As Cookies asócianse unicamente a un código (IDE) que identifica o dispositivo e o navegador que utiliza en cada visita, polo que non proporcionan referencias que permitan deducir outros datos persoais da PERSOA USUARIA.

PARA QUE UTILIZAN AS COOKIES AS WEBS DE YEPSO SOLUTIONS?

As Webs de YEPSO SOLUTIONS utilizan Cookies:

 1. co obxectivo de ofrecer á PERSOA USUARIA contidos e información máis adecuados aos seus intereses e facilitar a súa navegación a través das nosas páxinas.
 2. para rexistrar as preferencias da PERSOA USUARIA e proporcionarlle un acceso máis rápido.
 3. personalizar os servizos que ofrecen as Webs de YEPSO SOLUTIONS, facilitando e ofrecendo a cada PERSOA USUARIA información que é do seu interese ou que pode ser do seu interese, baseándose para iso no uso que realiza destas Webs.
 4. coñecer todos os servizos de YEPSO SOLUTIONS solicitados polas PERSOAS USUARIAS, de forma que poderán facilitar ou ofrecer información adecuada aos gustos e preferencias da PERSOA USUARIA.
 5. Ademais, a PERSOA USUARIA que se rexistre, ou que inicie sesión e naveguen autenticados polas Webs de YEPSO SOLUTIONS, poderán beneficiarse duns servizos máis personalizados e orientados ao seu perfil. Esta PERSOA USUARIA autoriza expresamente o uso da información de rexistro con esta finalidade, sen prexuízo do seu dereito para rexeitar ou deshabilitar o uso de Cookies. Toda a información será tratada conforme ao indicado na Política ou Cláusula de Privacidade que aceptase a PERSOA USUARIA ao rexistrarse, e conforme ao indicado na presente Política de Cookies.

QUE TIPOS DE COOKIES HAI NAS WEBS DE YEPSO SOLUTIONS E CALES SON AS SÚAS FINALIDADES?

En función da súa duración, as Cookies poden dividirse en:

 • Cookies de sesión: deseñadas para solicitar e almacenar datos mentres a PERSOA USUARIA accede á Web. Almacenan información que só interesa conservar para a prestación do servizo solicitado polo usuario nunha soa ocasión ( p.e. unha lista de produtos adquiridos)
 • Cookies persistentes: os datos seguen almacenados no terminal e poden ser accedidos e tratados durante un período definido polo responsable da cookie.

En función de quen crea a Cookie clasifícanse en:

 • Cookies propias: aquelas que se envían ao equipo terminal da PERSOA USUARIA desde un equipo ou dominio xestionado por YEPSO SOLUTIONS e desde o que se presta o servizo solicitado pola PERSOA USUARIA.
 • Cookies de terceiros: aquelas que se envían ao equipo terminal da PERSOA USUARIA desde un equipo ou dominio que non é xestionado por YEPSO SOLUTIONS, senón por outra entidade que trata os datos obtidos través das cookies.

QUE COOKIES SE PODEN INSTALAR NAS WEBS YEPSO SOLUTIONS?

O acceso ás Webs de YEPSO SOLUTIONS implica que se poidan instalar as Cookies. A instalación destas cookies deberá contar sempre co consentimento explícito, inequívoco, informado e verificable da PERSOA USUARIA.

A continuación detállanse as cookies presentes na Web:

 • Cookies técnicas: aquelas que permiten á PERSOA USUARIA a navegación a través da Web e a utilización das diferentes opcións ou servizos que nela existan como, por exemplo, controlar o tráfico e a comunicación de datos, identificar a sesión, acceder a partes de acceso restrinxido, lembrar os elementos que integran un pedido, realizar o proceso de compra dun pedido, realizar a solicitude de inscrición ou participación nun evento, utilizar elementos de seguridade durante a navegación, almacenar contidos para a difusión de vídeos ou son ou compartir contidos a través de redes sociais.

 • Cookies de personalización: permiten á PERSOA USUARIA acceder ao servizo con algunhas características de carácter xeral predefinidas en función dunha serie de criterios no terminal da PERSOA USUARIA por exemplo serían o idioma, o tipo de navegador a través do cal accede ao servizo, a configuración rexional desde onde accede ao servizo, etc.

 • Cookies de análise: permiten a YEPSO SOLUTIONS, o seguimento e análise do comportamento dos usuarios dos sitios web aos que están vinculadas. A información recollida mediante este tipo de cookies utilízase na medición da actividade dos sitios web, aplicación ou plataforma e para a elaboración de perfís de navegación dos usuarios dos devanditos sitios, aplicacións e plataformas, co fin de introducir melloras en función da análise dos datos de uso que fan os usuarios do servizo.

 • Na actualidade, as Webs YEPSO SOLUTIONS utilizan:

 • Cookies de redes sociais externas: utilízanse para que os visitantes poidan interactuar co contido de diferentes plataformas sociais (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.) e que se xeren unicamente para os usuarios das devanditas redes sociais. As condicións de utilización destas cookies e a información recompilada regúlase pola política de privacidade da plataforma social correspondente.

  Na actualidade, as Webs YEPSO SOLUTIONS utilizan:

 • Rendemento: estas Cookies utilízanse para mellorar a súa experiencia de navegación e optimizar o funcionamento dos nosos sitios web. Almacenan configuracións de servizos para que non teña que reconfigurarlos cada vez que nos visite.

COMO SE REXEITAN AS COOKIES?

A PERSOA USUARIA ten a opción de permitir, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no seu equipo mediante a configuración das opcións do navegador instalado no seu equipo. Ao desactivar cookies, algúns dos servizos dispoñibles poderían deixar de estar operativos. A forma de deshabilitar as cookies é diferente para cada navegador, pero normalmente pode facerse desde o menú Ferramentas ou Opcións. Tamén pode consultarse o menú de Axuda do navegador onde podes atopar instrucións.

A PERSOA USUARIA poderá en calquera momento elixir que cookies quere que funcionen neste sitio web. Doutra banda, a PERSOA USUARIA, en todo momento, poderá rexeitar a instalación de Cookies a través da configuración do navegador que utilice:

 • Internet Explorer: Ferramentas -> Opcións da internet -> Privacidade -> Configuración. Para máis información, pode consultar o soporte de Microsoft ou a Axuda do navegador.
 • Firefox: Ferramentas -> Opcións -> Privacidade -> Historial -> Configuración Personalizada. Para máis información, pode consultar o soporte de Mozilla ou a Axuda do navegador.
 • Chrome: Configuración -> Mostrar opcións avanzadas -> Privacidade -> Configuración de contido. Para máis información, pode consultar o soporte de Google ou a Axuda do navegador.
 • Safari: Preferencias -> Seguridade. Para máis información, pode consultar o soporte de Apple ou a Axuda do navegador.

O USO DAS COOKIES AFECTA Á PROTECCIÓN DOS MEUS DATOS PERSOAIS?

A pesar de que a maioría das Cookies son anónimas e non permiten deducir nin obter a identidade da PERSOA USUARIA, algúns dos códigos que inclúen serven para singularizar ou individualizar ao navegador do seu dispositivo, por tanto, nestes casos pode ser de aplicación a normativa de protección de datos persoais.

Por iso, informámoslle de que a información obtida a través das Cookies será incorporada nos ficheiros das empresas responsables das Webs do YEPSO SOLUTIONS, coas finalidades e prazos indicados na presente Política.

Así mesmo, esta información tamén se incorporará aos ficheiros das empresas provedoras das Cookies de Terceiros indicadas no presente documento, sendo tratada coas finalidades indicadas nas súas respectivas políticas de privacidade, enlazadas desde este documento.

A base xurídica que lexitima estes tratamentos é o consentimento da PERSOA USUARIA, prestado co seu consentimento explícito, inequívoco, informado e verificable. En todo momento, poderá exercer o seu dereitos ARCO (acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidade e limitación.

A PERSOA USUARIA poderá interpoñer unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos ou ante o Delegado de Protección de Datos de YEPSO SOLUTIONS (info@yepso.eu).

ACTUALIZACIÓNS E CAMBIOS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE / COOKIES:

As Webs de YEPSO SOLUTIONS poden modificar esta Política de Cookies en función de esixencias lexislativas, regulamentarias, ou coa finalidade de adaptar a política ás instrucións ditadas pola Axencia Española de Protección de Datos, por iso aconséllase á PERSOA USUARIA que a visite periodicamente.

A última modificación desas condicións é de XULLO DE 2019.

© YEPSO SOLUTIONS, S.L. Lugar de Aveal, 9 – 15638 Vilarmaior, A Coruña.