AVISO LEGAL

Condicións xerais

 1. < b>DATOS IDENTIFICATIVOS: b>En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: A empresa titular de yepso.eu (en diante, a Web) é YEPSO SOLUTIONS, S.L., con domicilio en Lugar de Aveal, 9 - 15638 Vilarmaior, A Coruña, con número de C.I. F: B-70578422, inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña no tomo 3.673, folio 160, sección Xeral, folla C-57.968, inscrición 1 (en diante, YEPSO SOLUTIONS).

  YEPSO SOLUTIONS é unha empresa privada, non integrando en ningún caso a estrutura institucional da Unión Europea, as súas axencias ou organismos, nin outras entidades gobernamentais ou organizacións internacionais de carácter similar.

 2. PERSOAS USUARIAS: O acceso e/ou uso dos portais de YEPSO SOLUTIONS atribúe a condición de PERSOA USUARIA, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

  Estas PERSOAS USUARIAS poden estar rexistradas ou non. O rexistro no sitio web ten carácter gratuíto. Con todo, os produtos e servizos de YEPSO SOLUTIONS, a menos que se indique expresamente o contrario, só están dispoñibles para a PERSOA USUARIA que os adquire.

  A PERSOA USUARIA acepta a responsabilidade de todas as actividades que se realizan coa súa conta ou contrasinal, aceptando non vender, transferir ou asignar a súa conta ou calquera dereito que outorgue a conta.  YEPSO SOLUTIONS resérvase o dereito de cancelar a conta dunha PERSOA USUARIA se máis dunha persoa accede ao sitio web co mesmo nome. A conta da PERSOA USUARIA é persoal e intransferible.

  A PERSOA USUARIA é responsable de manter a confidencialidade do seu contrasinal e de restrinxir o acceso para que outros non poidan acceder ao sitio web co seu nome, na súa totalidade ou en parte sen o permiso de YEPSO SOLUTIONS. A PERSOA USUARIA que crea que alguén accedeu ao sitio web utilizando a súa conta, debe comunicalo de inmediato a YEPSO SOLUTIONS.

  Ao aceptar estes Termos de uso, a PERSOA USUARIA acepta pagar todas as tarifas de subscrición e calquera outro cargo incorrido en relación coa súa conta, nome de PERSOA USUARIA e contrasinal, e as tarifas vixentes. A PERSOA USUARIA é responsables de todos os impostos e cargos en que se puidese incorrer para acceder ao sitio web a través dun provedor de acceso a Internet ou outro servizo. A PERSOA USUARIA pode notificar, en calquera momento, por correo electrónico, a súa decisión de cancelar a conta.

 3. USO DO PORTAL: a web de YEPSO SOLUTIONS proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, “os contidos”) na internet pertencentes a YEPSO SOLUTIONS ou aos seus licenciantes, aos que a PERSOA USUARIA pode ter acceso. A PERSOA USUARIA asume a responsabilidade do uso da Web. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos. No devandito rexistro a PERSOA USUARIA será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, á PERSOA USUARIA pódeselle proporcionar un contrasinal da que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial da mesma. A PERSOA USUARIA comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (por exemplo os servizos de chat, foros de discusión ou grupos de noticias) que YEPSO SOLUTIONS ofrece a través da súa Web e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de YEPSO SOLUTIONS, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutras PERSOAS USUARIAS e modificar ou manipular as súas mensaxes. YEPSO SOLUTIONS resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación. En calquera caso, YEPSO SOLUTIONS non será responsable das opinións vertidas polas PERSOAS USUARIAS a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

 4. TRANSACCIÓNS, PAGOS E COMERCIO ELECTRÓNICO NO SITIO WEB.

  A PERSOA USUARIA da Web poderá adquirir (o que implica a compravenda de produtos ou servizos) a súa participación en cursos de formación, materiais de formación ou sesións de apoio, entre outros servizos.

  As transaccións con tarxeta de débito ou de crédito na Web son xestionadas por provedores de servizos de pago de terceiros, como Addon Payments e PayPal.  YEPSO SOLUTIONS confía nestes provedores de servizos de pago ao ser recoñecidos por facer que as transaccións de pago proporcionen os máis altos estándares de seguridade do mercado actual.  YEPSO SOLUTIONS implicarase para solucionar calquera problema potencial que a PERSOA USUARIA ou cliente poida ter con respecto aos pagos. Con todo, YEPSO SOLUTIONS non se fai responsable da seguridade e outras cuestións relacionadas co procesamento de tarxetas de débito, crédito ou outros métodos de pago. Como se explica na súa Política de privacidade, YEPSO SOLUTIONS, e a Web, non almacenan nin teñen acceso aos datos confidenciais da tarxeta de crédito ou débito da PERSOA USUARIA.

 5. POLÍTICA DE REEMBOLSO

  O reembolso total do prezo de compra pódese realizar dentro dos 7 días naturais posteriores á compra e só antes de comezar a ser utilizado pola PERSOA USUARIA. Unha vez que a PERSOA USUARIA comezase a usar os Contidos, só será posible un reembolso en caso dun problema técnico que non se poida resolver, entendendo por iso que, debido aos erros técnicos, o acceso ao contido adquirido pola PERSOA USUARIA non resulte posible durante máis de 72 horas. O mantemento do sitio web e outros eventos anunciados no sitio web, polo menos, 24 horas antes do comezo do evento non se considerarán problemas técnicos. O reembolso, cando cumpra, realizarase dentro das 4 semanas posteriores á aprobación da solicitude de reembolso por YEPSO SOLUTIONS.

 6. POLÍTICA DE CANCELACIÓN PARA SESIÓNS PRESENCIAIS “VÍA YEPSO!”

  Se elixe retirarse dunha reserva de sesión:

  • Cancelación ata 10 días hábiles antes da data: reembolso do 100%.
  • Cancelación de 5 días hábiles antes da data: 50% de reembolso .
  • Cancelacións de 3 días hábiles antes da data: 25% de reembolso. .
  • Cancelacións de menos de 3 días antes da data: Non reembolso.

  A efectos de establecer o cómputo dos días para proceder á cancelación dunha reserva tómase como referencia a data e hora do inicio da actividade.

  Conscientes de posibles incidencias que puidesen concorrer, é posible ceder, sen necesidade de facer fronte a ningún sobrecargo, o dereito de asistencia e participación dunha persoa nas sesións presenciais sempre que se realice a notificación a YEPSO SOLUTIONS, por correo electrónico, polo menos, dous días antes da celebración da sesión presencial.

  YEPSO SOLUTIONS gárdase o dereito de cancelar a celebración dunha sesión presencial nos seguintes supostos:

  1. En caso de non alcanzarse o número mínimo de reservas esixibles. Neste caso, YEPSO SOLUTIONS comprométese a notificar ás persoas que realizasen unha reserva con 48 horas de antelación á celebración da sesión presencial.
  2. En caso de circunstancias sobrevidas. Neste caso, YEPSO SOLUTIONS comprométese a notificar ás persoas que realizasen unha reserva con antelación á celebración da sesión presencial e no menor prazo posible.

  No caso de que YEPSO SOLUTIONS cancele a celebración dunha sesión presencial nos supostos mencionados, procederase a realizar o reembolso nun prazo de 24/48 horas desde que se comunicase dita circunstancia.

 7. PROTECCIÓN DE DATOS: YEPSO SOLUTIONS cumpre coas directrices da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica e demais normativa vixente en cada momento, e #ver por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais da PERSOA USUARIA. Para iso, xunto a cada formulario de solicito de datos de carácter persoal, nos servizos que a PERSOA USUARIA poida solicitar a YEPSO SOLUTIONS, fará saber á PERSOA USUARIA da existencia e aceptación das condicións particulares do tratamento dos seus datos en cada caso, informándolle da responsabilidade do ficheiro creado, a dirección do responsable, a posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, a finalidade do tratamento e as comunicacións de datos a terceiros no seu caso. Así mesmo, YEPSO SOLUTIONS informa que dá cumprimento á Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico e solicitaralle o seu consentimento ao tratamento do seu correo electrónico con fins comerciais en cada momento.

  Máis información en «Política de privacidade e Cookies»

 8. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL: YEPSO SOLUTIONS por si ou como cesionaria, é propietaria de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial das súas páxinas webs, así como dos elementos contidos nelas (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de YEPSO SOLUTIONS ou ben das súas licenciantes. Todos os dereitos reservados.

  En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de YEPSO SOLUTIONS. A PERSOA USUARIA comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de YEPSO SOLUTIONS. A PERSOA USUARIA deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas de YEPSO SOLUTIONS.

  Todos os materiais, sesións presenciais e virtuais, son propiedade de YEPSO SOLUTIONS, salvo expresa indicación contraria. A PERSOA USUARIA comprométese a respectar este dereito, absténdose de atacalo. En caso contrario, YEPSO SOLUTIONS poderá interpoñer todas as medidas establecidas no ordenamento xurídico para a salvagarda dos seus dereitos e intereses.

 9. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE: YEPSO SOLUTIONS non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

  Todo material pertencente a YEPSO SOLUTIONS está deseñado como ferramenta de preparación e práctica baseándose nos modelos das probas de EPSO ( European Persoal Selection Office). Con todo, a metodoloxía coa que se deseñan as probas EPSO é confidencial e, dado que o éxito require dun alto e determinante esforzo por parte da persoa candidata, YEPSO SOLUTIONS non pode garantir totalmente que unha boa preparación dos materiais coa marca comercial “Yepso!” dará un resultado satisfactorio nas probas EPSO. Aínda que YEPSO SOLUTIONS non pode garantir o éxito en ningún exame de EPSO, nin fase dos mesmos, ao comprar os produtos e servizos “ Yepso!”, proporcionaráselle á PERSOA USUARIA unhas ferramentas de preparación de exames da acceso ao servizo público europeo moi exclusivas, enfocadas á práctica, e ás competencias e habilidades máis solicitadas pola Unión Europea.

 10. MODIFICACIÓNS: YEPSO SOLUTIONS resérvase o dereito de efectuar, sen aviso previo/previo aviso, as modificacións que considere oportunas na súa Web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados na súa Web.

  A última modificación desas condicións é de XULLO DE 2019.

 11. EMPREGO DE COOKIES: YEPSO SOLUTIONS SL poderá utilizar cookies para personalizar e facilitar ao máximo a navegación da PERSOA USUARIA pola súa Web. As cookies asócianse unicamente a unha PERSOA USUARIA anónima e o seu computador e non proporcionan referencias que permitan deducir datos persoais da PERSOA USUARIA. A PERSOA USUARIA poderá configurar o seu navegador para que notifique e rexeite a instalación das cookies enviadas por YEPSO SOLUTIONS, sen que iso prexudique a posibilidade da PERSOA USUARIA de acceder aos Contidos. A aceptación das cookies por parte da PERSOA USUARIA será en forma de consentimento explícito, inequívoco, informado e verificable e poderá exercer o seu dereitos ARCO (acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidade e limitación) en todo momento.

  Mais información en «Política de privacidade e cookies»

 12. LIGAZÓNS: No caso de que na Web dispuxésense ligazóns ou hipervínculos cara outros sitios de internet, YEPSO SOLUTIONS non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso YEPSO SOLUTIONS asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet. Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

  Sen prexuízo do anterior, algunhas ligazóns estarán previamente negociadas ou consensuadas co responsable do contido enlazado, de forma que se xere unha contraprestación polas accións realizadas libremente pola PERSOA USUARIA. Esta situación non afectará en ningún caso á exclusión de responsabilidade sobre o contido enlazado.

 13. DEREITO DE EXCLUSIÓN: YEPSO SOLUTIONS resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso á súa Web e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de aviso previo/previo aviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aquelas PERSOAS USUARIAS que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

 14. XENERALIDADES: YEPSO SOLUTIONS perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida da súa Web exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

 15. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN: YEPSO poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións determinarase en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

 16. XURISDICIÓN: A relación entre YEPSO SOLUTIONS e a PERSOA USUARIA rexerase pola normativa española e vixente, e calquera controversia someterase aos tribunais ordinarios do Reino de España, e máis concretamente, aos tribunais da cidade da Coruña, quen terá xurisdición exclusiva para resolver calquera disputa que xurda en relación con estes Termos de Servizo, o uso do sitio web e desacordo de calquera PERSOA USUARIA con YEPSO SOLUTIONS.

© YEPSO SOLUTIONS, S.L. Lugar de Aveal, 9 – 15638 Vilarmaior, A Coruña.