Traballar na Unión Europea como funcionario - Oportunidades e proceso

Profesionais na Unión Europea: Como chegar a ser funcionario

A Unión Europea conta na súa organización con máis de 40.000 postos de traballo: desde xuristas e economistas ata interpretes e tradutores, pasando por expertos en política e comunicación.

Neste ambiente de traballo internacional e multicultural, a estimulación e a esixencia son constantes, favorecéndose os perfís transversais: a UE busca candidatos de todas as traxectorias profesionais que queiran construír unha carreira profesional heteroxénea onde sacar o máximo partido ás competencias lingüísticas e persoais. Ademais, estes postos de traballo ven recompensados cun soldo competitivo, unha mobilidade laboral interna dentro dos Institucións e a posibilidade de contribuír ao futuro de Europa.

A oficina europea de selección de persoal (EPSO) é a entidade encargada de levar a cabo a maioría dos procesos de escolla para os profesionais da Unión Europea.

Que teño que facer para traballar de funcionario da Unión Europea?

En primeiro lugar, a Unión Europea segmenta a súa contratación de persoal en dous grupos: persoal autónomo (freelance) e persoal contratado. Dentro do persoal contratado, hai varios tipos contratos. Todos eles deben cumprir as condicións xerais de admisión. Principalmente, destacan dous: contratos por tempo indefinido e de duración determinada.

Funcionario por tempo indefinido

Existen tres categorías de funcionarios:

Administrador (AD):

Adoitan desenvolver as funcións de elaboración de políticas, a aplicación da lexislación da UE e de labores de análises ou asesoramento.

Os seus principais ámbitos de traballo son: o dereito, as finanzas, a economía, a comunicación e a ciencia. Os tradutores e os intérpretes tamén son contratados como administradores.

O grao mínimo de acceso é o #AD5 e esixe unha titulación universitaria.

Asistente (AST):

Son os encargados das tarefas de execución ou técnicas en materia de administración, finanzas, aplicación ou elaboración de políticas, finanzas, etc.

O grao mínimo de acceso é o #AST1, o que esixe un título de ensino secundario.

Asistente Secretario (ASTSC)

Son os encargados das tarefas de oficina ou apoio administrativo nas institucións da UE.

O grao mínimo de acceso é o # ASTSC1, o que require un título de ensino postsecundario de polo menos un ano e que teña relación directa coas funcións para desenvolver, ou un título de ensino secundario seguido de, polo menos, tres anos de experiencia profesional relacionada coas funcións, relacionadas coa natureza das funcións.

Duración Determinada
(Axentes contractuais)

Proceso de Selección

  • Este tipo de procesos de selección adoitan conlevar a realización de tarefas auxiliares e administrativas cando existe unha falta de funcionarios.

  • Duración: O período mínimo de contratación é de 6 a 12 meses e, nalgúns casos, é posible convertilo nun contrato indefinido.

  • Candidatura: O acceso ós postos de funcionarios de duración determinada obtense despois de superar un proceso de selección e formar parte dunha lista de candidatos EPSO. Este proceso pode incluír a presentación de currículos ou probas escritas, orais ou prácticas relacionadas coa materia a desempeñar.

Información Práctica para converterse en traballador da Unión Europea

Condicións de Admisión á Unión Europea

Para poder participar nos procesos de selección da Unión Europea é fundamental cumprir coas súas condicións de admisión. Estas condicións xerais inclúen:

  • Ser cidadá dun estado membro da UE, con plenos dereitos de cidadanía.
  • Posuír un profundo coñecemento dunha das linguas oficiais da UE a nivel C1, e un coñecemento satisfactorio dunha segunda lingua oficial a nivel B2. Para tradutores e intérpretes requírense os niveis C2 e C1, respectivamente.

Ademais destas condicións xerais, cada convocatoria EPSO pode establecer requisitos específicos en canto a cualificacións académicas e experiencia profesional. En xeral, requírese polo menos unha titulación de estudios secundarios para comezar unha carreira profesional na Unión Europea.