Traballar na Unión Europea como funcionario - Oportunidades e proceso

Profesionais na Unión Europea: Como chegar a ser funcionario

A Unión Europea conta na súa organización con máis de 40.000 postos de traballo: desde xuristas e economistas ata interpretes e tradutores, pasando por expertos en política e comunicación.

Neste ambiente de traballo internacional e multicultural, a estimulación e a esixencia son constantes, favorecéndose os perfís transversais: a UE busca candidatos de todas as traxectorias profesionais que queiran construír unha carreira profesional heteroxénea onde sacar o máximo partido ás competencias lingüísticas e persoais. Ademais, estes postos de traballo ven recompensados cun soldo competitivo, unha mobilidade laboral interna dentro dos Institucións e a posibilidade de contribuír ao futuro de Europa.

A oficina europea de selección de persoal (EPSO) é a entidade encargada de levar a cabo a maioría dos procesos de escolla para os profesionais da Unión Europea.

Que teño que facer para traballar de funcionario da Unión Europea?

En primeiro lugar, a Unión Europea segmenta a súa contratación de persoal en dous grupos: persoal autónomo (freelance) e persoal contratado. Dentro do persoal contratado, hai varios tipos contratos. Todos eles deben cumprir as condicións xerais de admisión. Principalmente, destacan dous: contratos por tempo indefinido e de duración determinada.

Funcionario por tempo indefinido

Existen tres categorías de funcionarios:

Administrador (AD):

Adoitan desenvolver as funcións de elaboración de políticas, a aplicación da lexislación da UE e de labores de análises ou asesoramento.

Os seus principais ámbitos de traballo son: o dereito, as finanzas, a economía, a comunicación e a ciencia. Os tradutores e os intérpretes tamén son contratados como administradores.

O grao mínimo de acceso é o #AD5 e esixe unha titulación universitaria.

Asistente (AST):

Son os encargados das tarefas de execución ou técnicas en materia de administración, finanzas, aplicación ou elaboración de políticas, finanzas, etc.

O grao mínimo de acceso é o #AST1, o que esixe un título de ensino secundario.

Asistente Secretario (ASTSC)

Son os encargados das tarefas de oficina ou apoio administrativo nas institucións da UE.

O grao mínimo de acceso é o # ASTSC1, o que require un título de ensino postsecundario de polo menos un ano e que teña relación directa coas funcións para desenvolver, ou un título de ensino secundario seguido de, polo menos, tres anos de experiencia profesional relacionada coas funcións, relacionadas coa natureza das funcións.

Duración Determinada
(Axentes contractuais)

Proceso de Selección

  • Este tipo de procesos de selección adoitan conlevar a realización de tarefas auxiliares e administrativas cando existe unha falta de funcionarios.

  • Duración: O período mínimo de contratación é de 6 a 12 meses e, nalgúns casos, é posible convertilo nun contrato indefinido.

  • Candidatura: El acceso a los puestos de funcionarios de duración determinada se obtiene después de superar un proceso de selección y formar parte de una lista de candidatos de EPSO. Este proceso puede incluir la presentación de currículos o pruebas escritas, orales o prácticas relacionadas con la materia a desempeñar.

Información Práctica para Convertirse en trabajador de la Unión Europea

Condiciones de Admisión a la Unión Europea

Para poder participar en los procesos de selección de la Unión Europea, es fundamental cumplir con sus condiciones de admisión. Estas condiciones generales incluyen:

  • Ser ciudadano de un Estado miembro de la UE, con plenos derechos de ciudadanía.
  • Poseer un profundo conocimiento de una de las lenguas oficiales de la UE a nivel C1, y un conocimiento satisfactorio de una segunda lengua oficial a nivel B2. Para traductores e intérpretes, se requieren niveles C2 y C1, respectivamente.

Además de estas condiciones generales, cada convocatoria de EPSO puede establecer requisitos específicos en cuanto a cualificaciones académicas y experiencia profesional. En general, se requiere al menos una titulación de estudios secundarios para iniciar una carrera profesional en la Unión Europea.